Regulamin

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży e-booków w formie plików PDF przez Małgorzatę Woźną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Prosty Polski – Małgorzata Woźna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kwidzyńskiej 17b/1, NIP: 8992885921, REGON: 387067889 (zwaną dalej Sprzedawcą), za pośrednictwem sklepu internetowego prostypolski.pl/sklep/, adres poczty elektronicznej: info@prostypolski.pl, tel.  780 067 376 (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§1. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego e-booków w formie plików cyfrowych w formacie PDF.
 2. Warunkiem zakupu Ebooka nie jest rejestracja Klienta i założenie Konta w Sklepie Internetowym.
 3. Klient w jednym Zamówieniu może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka. Klient może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień na poszczególne Ebooki.
 4. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do Ebooków dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawca może stosować techniczne środki ochrony, które zabezpieczają przed korzystaniem z Ebooka niezgodnie z warunkami zezwolenia lub z naruszeniem prawa. W przypadku zastosowania takowych środków ochrony, stosowne informacje zamieszczane są na stronach produktowych Ebooków.
 5. W przypadku zastosowania do ochrony Ebooków technologii AADRM (Adobe Adept Digital Right Management), Sprzedawca zamieści na stronie produktowej informację wskazującą zakres zezwoleń udzielanych przy zakupie danego Ebooka, w tym w szczególności:
  • liczbę urządzeń, na których Ebook może zostać otwarty;
  • możliwość drukowania i zwielokrotniania Ebooka w innej formie.
 6. W przypadku zastosowania do ochrony Ebooków technologii watermark, Sprzedawca oznaczy każdy sprzedawany Ebook indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym zidentyfikowanie określonej kopii i przypisanie jej do danego Klienta.
 7. Ebooki chronione AADRM mogą być odczytane za pomocą oprogramowania Adobe Digital Editions (ADE) oraz za pomocą urządzeń zgodnych z Adobe Digital Editions (ADE). Ebooki chronione watermark mogą być odczytane za pomocą programów i urządzeń umożliwiających wyświetlenie plików w formacie PDF.
 8. Z uwagi na fakt, iż Ebooki stanowią produkty niezapisane na nośniku materialnym, a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi jego zdigitalizowanej kopii, sprzedaż Ebooka może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności za dany Ebook z góry.

§2. Składanie i realizacja zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia na Ebook za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:
  • wybrać Ebook, a następnie umieścić go w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” lub innego równoznacznego);
  • wybrać formę płatności;
  • podać dane osobowe (imię, adres e-mail oraz opcjonalnie nazwisko, numer telefonu i dane do faktury);
  • wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);
  • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” (lub inny równoznaczny).
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Ebooków będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 5. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, papierowej.
 6. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności lub w przypadku zapłaty przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy, po zaksięgowaniu dokonanej zapłaty.
 7. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca na adres e-mail podany przez Klienta prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 2 ust. 3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając na adres poczty elektronicznej Ebook w formie pliku PDF (nie jest zapisany na nośniku materialnym).
 9. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków.

§3. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827) w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego Konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie Ebooka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§4. Zasady korzystania z Ebooków

 1. Niezwłocznie po zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej indywidualny adres strony internetowej, z której Klient będzie miał możliwość pobrania egzemplarza zamówionego Ebooka.
 2. Klient bez ograniczeń może dokonać pobrania Ebooka.
 3. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na znajdujący w otrzymanej wiadomości elektronicznej adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.
 4. W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, Klient otrzyma wiadomości elektroniczne z adresami stron internetowych dla każdego z zamówionych Ebooków.
 5. Do pobrania pliku chronionego AADRM niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions.
 6. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków, a Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci w czasie 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z adresem do pobrania Ebooków.
 7. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  • zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 9. Udostępnianie Ebooków przez Klienta osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej, czy papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępnienia Ebooków bez wyraźnej zgody Sprzedawcy będą zgłaszane stosownym organom.
§5. Reklamacje
 1. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
  • zakupiony Ebook jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
  • w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za Ebook, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępne na stronie https://prostypolski.pl/regulamin/.